از این رو تاکتیک جدیدی را طرح و به مورد اجرا می گذارد.بدین ترتیب که با توجه به ضرب شستی که همین سپاه دو سه هزار نفری چند روز پیش،بر سپاه عظیم روم و عرب نشان داده و ثابت کرده است که هر یک نفر سپاهی اسلام،ده تا بیست و یا حتی صد نفر رومی را به ضرب شمشیر خود نقش بر زمین می کند،عده ای از سپاهیان خود را شبانه به خارج از پایگاه می فرستد تا نزدیکی های صبح با مشعل های روشنی به صورت پراکنده و گسترده و با هیاهو و بانگ الله اکبر به سوی پایگاه سپاهیان اسلام برگردند تا با اجرای آن،دشمن خیال کند که نیروی تازه نفس عظیمی شبانه از طرف مدینه به پشتیبانی از سپاهیان اسلام وارد صحنهء نبرد می شود.

 عرب برای جنگ با سپاهیان اسلام حاضر شده است،از این رو پیامبر اسلام(ص) هم تمام نیروی خود را به صحنهء نبرد اعزام کرده و بی تردید در شرایطی که این سه هزار نفر سپاه اسلام،چند روز نیروی عظیم روم و عرب را معطل کرده است،پیوستن چنین نیروی تازه نفس عظیمی،سرنوشت جنگ را به نفع مسلمانان تغییر خواهد داد.

خالد پس از طرح و اجرای چنین تاکتیکی،تاکتیک دیگری را به مرحلهء اجرا می گذارد.بدین معنی که بلافاصله در میان سپاه دشمن شایع می سازد که از ستاد فرماندهی مدینه،به سپاهیان او دستور عقب نشینی داده شده است...از این رو قبل از روشن شدن هوا به سپاهیان خود دستور بازگشت به سوی مدینه را می دهد.

سپاهیان روم،از این خبر خوشحال می شوند و از میزان دلهره و نگرانی شان کاسته می شود.با این ترتیب،خالد ابن ولید،در ضمن درگیری،با طرح و اجرای این تاکتیکها موفق می شود نیروی سه هزار نفری خود را که همهء نیروی نهضت جدید اسلام است از جنگ سپاه دویست هزار نفری روم و عرب نجات دهد...

ادامه دارد...